Fair Practice

Fair Practice

LOD sluit zich aan bij de principes en afspraken zoals geformuleerd op Juist is Juist.
 
Het doel van dit beleid is om de interne afspraken op vlak van fair practice binnen LOD vast te leggen en consequent toe te passen. Elke vaste medewerker van LOD kent en onderschrijft dit intern reglement en gebruikt dit als richtlijn bij onderhandelingen met medewerkers, ongeacht of ze in loondienst, op freelancebasis of via een ander statuut voor LOD werken.
 
De vier principes van fair practice zijn solidariteit, transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. 

SOLIDARITEIT
We hebben een collectieve sociale verantwoordelijkheid als het over de waardering van werk en kwaliteitsvolle samenwerkingen gaat, of dat nu in een eenmalige experimentele context is of in het kader van een lange tewerkstelling. We zijn ons bewust van de mogelijke impact van ons handelen op de positie van de ander(en). We streven naar een correcte vergoeding en een veilige werkomgeving voor iedereen die bij LOD tewerkgesteld is. Daarbij hebben we aandacht voor diversiteit en de groeiende groep freelancers.
 
TRANSPARANTIE
We zorgen ervoor dat elke partij geïnformeerd aan de onderhandelingstafel kan zitten. Op die manier beginnen alle partijen in gelijkwaardigheid aan het gesprek. We zijn gedurende het hele proces van elk type samenwerking transparant tegenover elkaar over onze verwachtingen en de waardering van ieders inbreng.
 
DUURZAAMHEID
We ondersteunen elkaar om professionele en duurzame loopbanen en samenwerkingen uit te bouwen. Om aan kennis- en ervaringsopbouw te doen. Dat kan alleen als samenwerkingen gebeuren binnen de geldende kaders en onder correcte voorwaarden.
 
VERANTWOORDELIJKHEID
Samenwerkingen ontstaan in gedeelde verantwoordelijkheid en vanuit een wederzijds vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat beide partijen elkaar leren kennen en elkaars inzet, risico en engagement op alle niveaus waarderen.
 


LOD onderschrijft deze principes en past deze toe als volgt:
 
Dialoog
LOD organiseert gespreksmomenten met de organisaties en individuen (werknemers, freelancers) waarmee LOD samenwerkt.  Dit bij de start, tijdens en na het samenwerken. 
Betaling en samenwerkingsvoorwaarden zijn een vast onderwerp van die gesprekken. 
 
Verantwoordelijkheid
LOD maakt voor elke prestatie die voor of in haar opdracht gebeurt duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft bij de uitvoering ervan
 
Betaling
LOD betaalt correct in alle contractuele reguliere arbeidsrelaties. Dat betekent dat we minstens volgens de geldende cao Podiumkunsten betalen.
 
LOD vergoedt zelfstandigen minimaal met een honorarium dat berekend is op basis van de loonkost van een werknemer in een gelijkaardige functie.
 
Bij vertegenwoordiging door een tussenpersoon spreekt LOD duidelijk af dat die tussenpersoon verantwoordelijk is voor een correcte verloning, minstens volgens de geldende cao Podiumkunsten.
 
Tijdsinvestering
LOD maakt van de tijdsinvestering van een opdrachtnemer het onderwerp van een transparante bespreking.
 
Voor LOD is de tijdsinvestering van een opdrachtnemer een factor bij de onderhandelingen naast het beoogde resultaat en/of het werkproces. 
 
Engagement
Zodra het engagement om samen te werken genomen is, bevestigt LOD dit op papier. 
 
LOD maakt afspraken over de vergoedingen van alle prestaties, inclusief research, voorbereiding en afwikkeling. 
 
LOD engageert zich om, in samenspraak met regisseur en componist, voldoende repetitietijd te voorzien (en dus ook te betalen). 
 
Tewerkstellingsvorm
LOD zoekt samen met opdrachtnemers naar de meest gepaste tewerkstellingsvorm. We informeren hierbij over alle mogelijkheden, zodat de opdrachtnemer goed geïnformeerd is en een keuze kan maken. 
 
Tijdens de besprekingen van samenwerking met precaire groepen zoals nieuwkomers, langdurig werklozen en mensen met fysieke en mentale beperkingen houdt LOD rekening met hun statuut. 
 
Geen oneigenlijk gebruik
De bepalingen in de arbeidsovereenkomsten binnen LOD stemmen overeen met de werkelijke situatie.
 
LOD vermijdt oneigenlijk gebruik, zoals het kunstmatig inkorten van contracten of het misbruik van taakloon. We informeren onze opdrachtnemers over de gevolgen ervan.
 
SBK’s
LOD volgt de regelgeving over uitzendarbeid en het werken met een SBK.
 
LOD geeft brutolonen (minstens deze zoals bepaald in de cao-podiumkunsten) door aan SBK’s, uitzendkantoren en derdebetalers in plaats van totale factuurbedragen of budgetten.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Bij het overdragen of verlenen van intellectuele eigendomsrechten maakt LOD heldere afspraken over de vergoeding ervan, de reikwijdte en de duur.
 
LOD houdt rekening met de eerlijke beroepsgebruiken bij het bepalen van de verhouding tussen de vergoeding voor de prestatie enerzijds en de vergoeding voor de overdracht of verlening van rechten anderzijds.
 
KVR
LOD past de kleinevergoedingsregeling (KVR) enkel toe voor occasionele, kleinschalige artistieke prestaties en probeert het gebruik ervan te vermijden.
 
Stages
In LOD is een stage altijd gekaderd binnen een leercontext.
 
Vrijwilligerswerk
LOD sluit enkel vrijwilligersovereenkomsten af voor werkzaamheden met een vrijwillig karakter.