Sancties

Bij overtreding van genoemde gedragsregels worden disciplinaire maatregelen genomen

Aan de werknemer, beschuldigd van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan een disciplinaire sanctie worden opgelegd. 
 
Deze sancties kunnen bestaan in:
- mondelinge vermaning;
- schriftelijke vermaning;
- overplaatsing;
- schorsing van het contract;
- ontslag met opzegging;
- ontslag op staande voet zonder vergoeding.
 
Werknemers die misbruik zouden maken van de klachtenprocedure kunnen eveneens worden bestraft met de hogervermelde sancties. Op straffe van nietigheid moeten de sancties door de werkgever of zijn aangestelde aan hen die ze oplopen, betekend worden ten laatste op de eerste werkdag volgend op de dag dat hem het resultaat van het onderzoek werd meegedeeld. De persoon aan wie een sanctie werd opgelegd kan een verhaal bij de werkgever indienen binnen de 3 werkdagen nadat hij/zij kennis heeft genomen van de straf. In voorkomend geval kan hij/zij de zaak voor de arbeidsgerechten brengen.