GEDRAGSREGELS

GEDRAGSREGELS LOD muziektheater

GEDRAGSREGELS

RESPECT

We gaan open, eerlijk en respectvol met elkaar om. We werken professioneel, respectvol en op gelijkwaardige basis samen, ongeacht onze positie. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 


VEILIGHEID

We zorgen voor een gezond en veilig werkklimaat. Een omgeving waarin veiligheid gewaarborgd is en eenieder zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften. 

 

ZORGVULDIGHEIDSPLICHT 

We gaan zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen die aan ons ter beschikking zijn gesteld en zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik en beheer. We leven de richtlijnen na ten aanzien van het gebruik van internet, e-mail, sociale media, telefoon en bedrijfswagen. 

 

ZORG VOOR BEDRIJFSMIDDELEN 

We laten bedrijfsmiddelen of -gegevens nooit onbeheerd achter en treffen maatregelen ter voorkoming van diefstal of verlies. We melden schade aan of verlies van bedrijfsmiddelen of -gegevens meteen aan de leidinggevende.


VERTROUWELIJKHEID 

We gaan zorgvuldig om met informatie, zowel in de interne als de externe communicatie. We maken geen technische, financiële of overige informatie/gegevens bekend zonder toestemming. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van medewerkers. 

 

OMGAAN MET DE REGELGEVINGEN

We nemen kennis van alle van toepassing zijnde wetten en regelgevingen en leven deze na, en zien erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden.

BEGINSELEN

DISCRIMINATIE 

We respecteren de waardigheid van elke persoon, sluiten niemand uit en zullen geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

 
ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

We onthouden ons van elke vorm van ongewenste omgang tegenover collega’s. Onder ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij de persoonlijke integriteit van de ander wordt aangetast. Ondestaand vind je de principe en de definities.
 
 
Specifieke bepalingen omtrent grensoverschrijdend gedrag 

  • We zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbij men zich veilig voelt (om te bewegen) zowel op kantoor, als in onze studio (repetitieplek, net als in kleedkamers of andere ruimtes), als tijdens de tournees.
  • We onthouden elke vorm van aanraking die naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch kan worden ervaren.
  • We onthouden ons van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leidinggevende in de geest van de gedragsregels te handelen. 

PRINCIPES & DEFINITIES

Onderstaande begrippen bieden handvatten om grensoverschrijdend gedrag te signaleren:

Geweld op het werk

Onder “geweld op het werk” verstaat men elke feitelijkheid waarbij een werknemer (of een andere persoon) psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Hiermee worden gedragingen van agressie bedoeld die op een bepaald ogenblik plaatsvinden (bv. beschimpingen, beledigingen, vernederingen).

Pesterijen op het werk

Onder “pesterijen op het werk” verstaat men een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat:

  • de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer wordt aangetast;
  • zijn betrekking in gevaar wordt gebracht;
  • een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. 

 
Ongewenst seksueel gedrag op het werk

Onder ‘ongewenst seksueel gedrag op het werk’ wordt verstaan: elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

 

Psychosociale risico’s

Onder ‘psychosociale risico’s op het werk’ verstaan we de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade ten gevolge van een blootstelling aan elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.